Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån
En del av Svensk Fastighetsförmedling

Ringa oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag 08:00 - 18:00

Lördag - Söndag 10:00 - 16:00

Extra trygghet med Ordna Trygghetsförsäkring


Vem betalar för ditt lån om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös? Ordna trygghetsförsäkring är ett bra skydd för dig om det oförutsedda inträffar. Om du drabbas av arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Ordnas trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader.

Försäkringsgivare & Anmälan om skada

Försäkringsgivare för försäkringsersättning vid arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är det norska försäkringsföretaget Knif Trygghet Forsikring A/S med återförsäkring hos Scor Sweden Re. Scor Sweden Re är en av världens största återförsäkrare.

Försäkringsgivaren företräds enligt fullmakt i Sverige av sitt svenska dotterföretag Vitea Life AB, org. nr. 559321-3126.

Skadeanmälan skickas till Sedgwick Sweden AB, som administrerar skadehanteringen för Ordnas Trygghetsförsäkring. Adress till Sedgwick: Box 1141, 171 22 Solna. Tel 08-98 33 60

E-post: personskador@se.sedgwick.com

Anmäl skador till Sedgwick Sweden AB inom 180 dagar från skadans uppkomst.

1._Forkopsinformation_ATF_2201.pdf

2._Ordna_Bolan_Trygghetsforsakring-Faktablad_2022.pdf

3._Info_om_Forsakringsformedlaren_Ordna_220323.docx

4._Allmanna_Trygghetsforsakringsvillkor_ATF_22_01.pdf

5._Skadeanmalan_Arbetsoformaga_2022-03-29.pdf

6._Skadeanmalan_Arbetsloshet_2022-03-29.pdf

7._Klagomalshantering_Angerratt_Ordna_220323.docx

 

Frågor och svar om trygghetsförsäkring

För att teckna Ordna trygghetsförsäkring krävs det att:

• Du ingår i den försäkringsberättigade gruppen
• Du har fyllt 18 men inte 60 år
• Du är fullt arbetsför (enligt definitionen i ordlistan)
• Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa

För Arbetsoförmåga och Arbetslöshet krävs dessutom följande

• Du är vid tiden för ansökan tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka eller
• Du är egen företagare och är ansluten till erkänd arbetslöshetskassa eller
• Du är visstids- eller projektanställd med anställningsavtal som gäller för minst 20 timmars arbete i veckan under minst 12 månader framåt
• Är du tillsvidareanställd eller egen företagare är du vid tiden för ansökan inte medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet
Du som har behov av att få ett belopp som kan betala kostnaderna för ditt lån, eller andra viktiga utgifter om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning.
Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar den ursprungliga månadskostnad du har för det låneavtal som du ingått via Ordna, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös.
Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.
Kostnaden för Ordna Trygghetsförsäkring är 6,75 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är din initiala månadskostnad för kreditavtalet 1 000 kr/mån så kostar försäkringen 67,50 kr/mån
Är ni två låntagare som båda har valt att teckna Ordna trygghetsförsäkring så betalar ni var sin månadspremie.
• Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den.
• Du kan behålla Ordna Trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.
Undantag och begränsningar - då ersättning inte utbetalas Det finns begränsningar i försäkringsgivarens ansvar, se vidare i Försäkringsvillkoren. Det viktigaste undantag som gäller är om du som försäkrad och försäkringstagare har lämnat oriktiga uppgifter. I ansökan om försäkringen ska du intyga att du är fullt arbetsför. Du intygar också att du inte har blivit uppsagd eller har vetskap om kommande varsel om uppsägning eller arbetslöshet. Om dina uppgifter i efterhand visar sig ha varit oriktiga, kan det medföra att försäkringen blir ogiltig och att någon försäkringsersättning inte betalas ut. Några andra exempel på begränsningar i försäkringsgivarens ansvar är:

• framkallande av försäkringsfall,
• försäkringsfall till följd av påverkan av alkohol/missbruk,
• brottslig handling
• deltagande i krig
• undantag avseende sport och idrott från vilken den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla en årlig inkomst och/eller sponsring med minst 0,5 prisbasbelopp/år.

Vid hel arbetsoförmåga
Vid hel arbetsoförmåga lämnas inte ersättning om arbetsoförmågan har sin grund i sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat före försäkringen trädde i kraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft (symtomklausul). Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast före det att ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt denna symtomklausul.

Vid ofrivillig arbetslöshet
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked.

Vid Dödsfall
Om försäkringen omfattar dödsfallsskydd, utbetalas vid dödsfall det engångsbelopp som anges i försäkringsbeskedet. Ersättning beviljas inte för försäkringsfall/dödsfall som beror på sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat innan försäkringen trädde i kraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft. Försäkrad som varit behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast före det att ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt symtomklausulen.

Vid Olycksfall
Försäkringen ersätter t ex inte kostnader utanför Norden, kostnader som ska ersättas från annat håll eller kostnader vid sjukdom, invaliditet som förelåg före försäkringens begynnelsedag. Valt försäkringsbelopp minskas från 46 års ålder med 2,5 procentenheter per år vid medicinsk invaliditet.

Försäkringen ersätter inte:
• kostnader för rehabilitering som uppstått i arbetet på grund av olycksfallsskada samt inverkan som är skadlig på grund av detta
• merkostnader i näringsverksamhet
• privat behandling eller privat vård utomlands eller i Sverige och med detta relaterade vårdkostnader
• resa med förmånsbil eller tjänstebil där kostnad inte uppkommit, resa med privatbil som utan kostnad lånats
• tandskada uppkommen genom bitning eller tuggning
• tandskada tänder och tandkött uppkommen p.g.a. sjukdom eller inflammation
• tillstånd såsom sjukliga förändringar, lyte och åldersförändringar som av medicinsk erfarenhet inte bedöms bero på sjukdomen eller olycksfallsskadan.
Du kan teckna Ordna trygghetsförsäkring när du väljer ett av dina bud vid en låneansökan via Ordna .

Ordna trygghetsförsäkring kan även tecknas genom att kontakta Ordna via telefon på 020-25 26 26 eller e-post info@ordnabolan.se så hjälper vi dig med eventuella frågor.
Ordna är det nya varumärket för bolaget. I övrigt är det samma försäkring som du tecknade som du fortsatt har idag.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag 08:00 - 18:00

  Lördag - Söndag 10:00 - 16:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm