Svensk Fastighetsförmedling En del av Svensk Fastighetsförmedling
Bolån Privatlån

Ringa oss på

020-25 26 26

Måndag - Fredag 08:00 - 18:00

Lördag - Söndag 10:00 - 16:00

Extra trygghet med Ordna Trygghetsförsäkring


Vem betalar för ditt lån om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös? Ordna trygghetsförsäkring är ett bra skydd för dig om det oförutsedda inträffar. Om du drabbas av arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Ordnas trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader.

Försäkringsgivare & Anmälan om skada

Försäkringsgivare för försäkringsersättning vid arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är Knif Trygghet Forsikring AS, med återförsäkring hos Scor Sweden Re. Scor är en av världens största återförsäkrare. Försäkringsgivaren företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm.

Skadeanmälan skickas till Sedgwick Sweden AB, som administrerar skadehanteringen för Ordnas Trygghetsförsäkring. Adress till Sedgwick: Box 1141, 171 22 Solna. Tel 08-98 33 60

E-post: personskador@se.sedgwick.com

Anmäl skador till Sedgwick Sweden AB inom 180 dagar från skadans uppkomst.

Försäkringsförmedlings- och rådgivningsdokumentation Ordna
Trygghetsförsäkring

För- och efterköpsinfo Ordna Trygghetsförsäkring

Ordna Trygghetsförsäkring Faktablad

Information om försäkringsförmedlaren

Villkor Ordna Trygghetsförsäkring

Skadeanmälan-Arbetsoförmåga-200129

Skadeanmälan Ofrivillig arbetslöshet 200129

Frågor och svar om trygghetsförsäkring

För att teckna Ordna trygghetsförsäkring ska du:

• Ha blivit beviljad ett låneavtal genom Ordna
• Ha fyllt 18 men inte 60 år
• Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare ansluten till erkänd A-kassa
• Vara fullt arbetsför
• Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa
• Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet
Du som har behov av att få ett belopp som kan betala kostnaderna för ditt lån, eller andra viktiga utgifter om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning.
Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar den ursprungliga månadskostnad du har för det låneavtal som du ingått via Ordna, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös.
Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.
Kostnaden för Ordna Trygghetsförsäkring är 6,75 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är din initiala månadskostnad för kreditavtalet 1 000 kr/mån så kostar försäkringen 67,50 kr/mån
Är ni två låntagare som båda har valt att teckna Ordna trygghetsförsäkring så betalar ni var sin månadspremie.
• Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den.
• Du kan behålla Ordna Trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.
Ofullständiga uppgifter
I ansökan om försäkringen ska du intyga att du är fullt arbetsför. Du intygar också att du inte har blivit uppsagd eller har vetskap om kommande varsel om uppsägning eller arbetslöshet. Om dina uppgifter i efterhand visar sig ha varit oriktiga, kan det medföra att försäkringen blir ogiltig och att någon försäkringsersättning inte betalas ut. Några andra exempel på begränsningar i försäkringsgivarens ansvar är, försäkringsfall till följd av påverkan av alkohol, deltagande i krig eller yrkesmässigt utövande av sport.


Kvalificeringstid
Kvalificeringstid är den tid försäkringen ska ha gällt innan du har rätt till ersättning. Kvalificeringstiden är 30 dagar vid hel arbetsoförmåga och 90 dagar vid ofrivillig arbetslöshet.


Karenstid
Karenstid är den tid en sjukperiod eller arbetslöshetsperiod ska pågå innan du har rätt till ersättning. Karenstiden är 30 dagar vid ofrivillig arbetslöshet och 30 dagar vid hel arbetsoförmåga


Särskilt vid arbetslöshet
Försäkringen ger inte ersättning vid deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning såsom vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Inte heller ges ersättning vid arbetslöshet till följd av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet efter avsked.


Symptomklausul
Ersättning lämnas inte om skadan har sin grund i sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat innan försäkringen trädde ikraft, även om diagnos eller orsak först kan fastställas efter att försäkringen trätt i kraft. Om du dock varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst 12 månader närmast innan ersättningsanspråk framställts beviljas dock ersättning för sådan skada som tidigare inte skulle gett ersättning enligt denna symtomklausul.


Graviditet
Ersättning lämnas inte vid hel arbetsoförmåga på grund av graviditet eller följder därav.


Undantag för särskilda tillstånd och besvär
Försäkringen ger inte ersättning för sjukskrivning som beror på psykisk sjukdom, psykiska besvär, stressrelaterade sjukdomar som exempelvis depression, stress- eller krisreaktioner eller för sjukskrivning till följd av kirurgiska ingrepp eller medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.


Övrigt
Försäkringen gäller inte vid yrkesmässigt utövande av sport eller vid försäkringsfall som du själv framkallat.
Du kan teckna Ordna trygghetsförsäkring när du väljer ett av dina bud vid en låneansökan via Ordna .

Ordna trygghetsförsäkring kan även tecknas genom att kontakta Ordna via telefon på 020-25 26 26 eller e-post info@ordnabolan.se så hjälper vi dig med eventuella frågor.
Ordna är det nya varumärket för bolaget. I övrigt är det samma försäkring som du tecknade som du fortsatt har idag.

  Vill Du Kontakta Oss?

  020-252626

  Måndag - Fredag 08:00 - 18:00

  Lördag - Söndag 10:00 - 16:00

  info@ordnabolan.se

  Ordna AB, Org.nr. 556962-9404
  Vasagatan 28, 111 20, Stockholm